REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA I ZWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI SĄ ZAPEWNIANE Z ZASTRZEŻENIEM NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ UŻYTKOWANIA. NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI. POPRZEZ KONTYNUACJĘ KORZYSTANIA Z WITRYNY UŻYTKOWNIK WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ. W PRZYPADKU NIEZGODY NA NINIEJSZY REGULAMIN NALEŻY NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ.

1. Ograniczenia dotyczące użytkowania i własności.


Wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem tej Witryny internetowej oraz wszystkie strony i informacje w niej zawarte, jak również wszystkie materiały udostępniane do pobrania (zwane dalej łącznie „ Witryną”) stanowią własność firmy Henniges Automotive („ Henniges”, „ my” lub „ nas”) i/lub jej spółek zależnych, stowarzyszonych, dostawców i licencjodawców. Udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z Witryny do użytku osobistego lub w imieniu swojego pracodawcy. Warunkiem korzystania z Witryny jest zagwarantowanie, że użytkownik nie będzie używał jej do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków Regulaminu, upoważnienie do korzystania z Witryny automatycznie wygasa i użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Zawartość Witryny, włączając w to tekst, obrazy, treści audio i wideo, jest chroniona prawami autorskimi i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana, powielana ani wykorzystywana, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Henniges, z wyjątkiem możliwości pobierania przez użytkownika materiałów z Witryny na dowolny komputer osobisty, niekomercyjny (z wykluczeniem korzystania z nieodłącznej funkcjonalności udostępnianej za pośrednictwem Witryny) tylko do użytku osobistego lub przez swojego pracodawcę, zgodnie z warunkami korzystania i pod warunkiem, że użytkowanie nie narusza jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności oraz odbywa się w zgodności z wszelkimi obowiązującymi umowami licencyjnymi użytkownika końcowego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie sieci WWW lub w sieciowym środowisku komputerowym do jakichkolwiek celów jest zabronione.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, ikony i logo używane w niniejszej Witrynie są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo Henniges lub ich odnośnych właścicieli.

Użytkownik nie może korzystać ze zautomatyzowanych systemów (np. botów, przeszukiwarek itp.) w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik zgadza się nie gromadzić danych mogących osobowo identyfikować innych użytkowników Witryny oraz nie sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać tych informacji.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek zasadnych umów licencyjnych użytkownika końcowego, są zastrzeżone przez firmę Henniges i/lub jej dostawców i licencjodawców.

Możemy, wedle własnego uznania i bez uprzedzenia, modyfikować Witrynę, usuwać lub zmieniać jej funkcjonalność, lub też zaprzestać udostępniania Witryny w dowolnym czasie.


2. Kopie niniejszego Regulaminu; Aktualizacje.


Użytkownik może wydrukować kopię Regulaminu za pomocą przycisku lub funkcji drukowania w swojej przeglądarce. Zalecamy zachowanie kopii do wykorzystania w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że możemy zmienić treść niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, a przez dalsze korzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie jego przyszłych wersji. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe odwiedzanie łącza „Regulamin korzystania z Witryny” na dole naszej strony głównej, aby zapoznać się z najnowszą wersją warunków i postanowień użytkowania. Można skorzystać z przeglądarki do wydrukowania kopii bieżącego Regulaminu.

3. Ograniczenia.


Użytkownik nie może ani nie będzie zezwalał żadnej osobie trzeciej na: (i) dekompilację, deasemblację, inżynierię wsteczną lub inne próby pozyskania tajemnic handlowych zawartych w Witrynie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo; (ii) używanie Witryny w celu opracowania konkurencyjnego produktu lub usługi; (iii) korzystanie z Witryny w jakimkolwiek celu, dla którego nie została ona zaprojektowana lub niezgodnie z jakąkolwiek dokumentacją online przez nas dostarczoną; oraz (iv) usuwanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, praw własności, wyłączeń odpowiedzialności czy ostrzeżeń zawartych lub umieszczonych w dowolnej części Witryny lub we wszelkich innych produktach lub materiałach udostępnianych za jej pośrednictwem.

4. Obszary ograniczonego dostępu do Witryny; Portale; Rejestracja.


Pewne obszary Witryny (np. nasze portale) wymagają rejestracji, założenia konta oraz użycia nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania do nich dostępu. Użytkownik może również zostać poproszony o zaakceptowanie pewnych dodatkowych warunków korzystania z usługi, aby uzyskać dostęp do tych obszarów. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a jakimikolwiek warunkami określonymi w rejestracji użytkownika, obowiązywać będą warunki rejestracji. Poprzez czynność rejestracji użytkownik oświadcza i gwarantuje, (a) że ma ukończone 18 lat oraz (b) że podane informacje rejestracyjne są aktualne, kompletne i dokładne. Na użytkowniku spoczywa obowiązek aktualizacji informacji rejestracyjnych, tak aby były one zawsze aktualne, kompletne i dokładne. Henniges może według własnego uznania akceptować lub odrzucać wnioski o rejestrację dla Witryny oraz unieważniać rejestrację i konta użytkowników w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny ani uprzedniego powiadomienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszystkie działania prowadzone przy ich użyciu. Użytkownik natychmiast powiadomi firmę Henniges o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu swojej nazwy użytkownika lub hasła, oraz także o tym, że ze względów bezpieczeństwa ukończy on/ona wszelkie działania w Witrynie na koniec każdej instancji jej użycia.

5. Licencja użytkownika względem nas.


Użytkownik udziela nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na korzystanie z dokumentów, informacji, grafiki, danych, treści i innych materiałów przesłanych przez siebie do Witryny („Treści”) w celu zapewnienia użytkownikowi używania Witryny oraz usług i funkcjonalności dostępnych za jej pośrednictwem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich praw, uprawnień i upoważnień do udostępniania nam Treści w celu wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. Za wyjątkiem licencji udzielonej w tej Sekcji, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zapewniające nam jakiekolwiek prawo, tytuł czy udziały w Treściach użytkownika. Użytkownik udziela nam niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji na użytkowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie statystycznych i innych zagregowanych danych pochodzących ze swojego użytkowania Witryny i Treści („Zagregowane dane”) dla naszych celów biznesowych, w tym do dostarczania produktów i usług naszym klientom, pod warunkiem, że Zagregowane dane są zgrupowane z podobnymi danymi pochodzącymi od naszych innych klientów i nie zawierają (bezpośrednio lub w drodze wnioskowania) żadnych informacji identyfikujących użytkownika lub jakąkolwiek inną możliwą do identyfikacji osobę. Zagregowane dane nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone dane użytkownika.

6. Zobowiązania użytkownika.


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały niezbędne do zamieszczania swoich Treści w Witrynie i przyznawania wyżej przedstawionych praw. Użytkownik nie będzie dostarczać żadnych Treści, które (i) naruszają własność intelektualną, prywatność, jawność czy inne prawa osób indywidualnych lub podmiotów; (ii) są natury zniesławiającej, nieprzyzwoitej, grożącej, napastliwej lub obraźliwej; lub (iii) naruszają jakiekolwiek prawa, przepisy lub zasady. Firma Henniges nie jest zobowiązana, ale może monitorować lub przeglądać dowolne obszary Witryny, w których udostępniane są Treści użytkownika, w tym m.in. pokoje czatów, obszary dyskusyjne, tablice ogłoszeń oraz inne fora użytkowników. Henniges nie będzie jednak ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z Treściami lub dostępem czy wykorzystywaniem przez użytkownika zawartości innego użytkownika, niezależnie od tego, czy wynika to z praw autorskich, zniesławienia, prywatności, nieprzyzwoitości czy innych sposobów. Henniges zastrzega sobie prawo do usuwania, według własnego uznania i bez powiadomienia, Treści, które zawierają jakiekolwiek materiały uznane za obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite, nielegalne lub w inny sposób nieodpowiednie.

7. Informacje zwrotne.


Użytkownik może przekazywać nam sugestie, uwagi i komentarze lub inne informacje zwrotne (zwane dalej łącznie „Informacjami zwrotnymi”) w odniesieniu do Witryny oraz naszych produktów i usług. Informacje zwrotne są udzielane dobrowolnie. Możemy je wykorzystywać w dowolnych celach bez żadnych zobowiązań. W zakresie, w jakim wykorzystywanie Informacji zwrotnych jest objęte wymogiem licencji na podstawie praw własności intelektualnej użytkownika, tenże użytkownik udziela nam nieodwołalnej, niewyłącznej, wieczystej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji na używanie swoich Informacji zwrotnych w związku z naszą działalnością, w tym z ulepszaniem naszych produktów i usług.

8. Zabezpieczenie użytkownika.


Na wskazanie i żądanie firmy Henniges użytkownik na swój własny koszt zgadza się zrekompensować straty oraz przejąć roszczenia i ich skutki prawne wobec Henniges, oraz jej spółek zależnych, stowarzyszonych, przedstawicieli, pracowników, agentów, współpartnerów, dostawców lub współpracowników, z tytułu wszelkich strat, kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków (włączając w to uzasadnione honoraria kancelarii prawnych i koszty ekspertów), wynikających z korzystania przez użytkownika z Witryny lub związanych z roszczeniem, działaniem lub zarzutem strony trzeciej (a) w jakikolwiek sposób związanym z transakcją lub sporem pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią, (b) bazującym lub wynikającym z nieuprawnionego dostępu do Witryny za pośrednictwem konta użytkownika, (c) bazującym na faktycznym lub domniemanym naruszeniu niniejszego Regulaminu, (d) bazującym na naruszeniu przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów dowolnej jurysdykcji lub (e) wynikającym z Treści użytkownika. Użytkownik nie może zawrzeć ugody ani porozumienia w odniesieniu do powyższych bez uprzedniej pisemnej zgody Henniges.

9. Dopuszczalne użytkowanie.


Użytkownik nie może korzystać z Witryny w następujących celach:

 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywanie w jakikolwiek inny sposób treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, nękających, zastraszających, napastliwych, obelżywych, oszczerczych, uwłaczających, wulgarnych, obscenicznych, pomawiających, naruszających prywatność innej osoby, pozbawionych szacunku, nienawistnych, niestosownych pod względem rasy lub pochodzenia, czy w inny sposób budzących zastrzeżenia;
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywe przedstawianie czy w inny sposób nieprawdziwe prezentowanie swojego związku z osobą lub podmiotem, lub tworzenie fałszywej tożsamości;
 • Fałszowanie nagłówków lub w inny sposób manipulowanie identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem Witryny;
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywanie w inny sposób treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakichkolwiek stron;
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub robaki komputerowe, lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, których celem jest wyłączenie, przerwanie, zniszczenie, przekierowanie, monitorowania użycia treści przez innego użytkownika, ograniczenie lub dezorganizowanie w inny sposób funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • Gromadzenie nazw ekranów w dowolnym celu;
 • Ingerowanie lub zakłócanie działania Witryny lub serwerów czy sieci do niej podłączonych, lub nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów obowiązujących w sieciach połączonych z Witryną; lub
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, rozpowszechnianie lub przekazywanie w inny masowy, nieproszony lub nieautoryzowany sposób komercyjnych wiadomości e-mail, reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” lub innych form nagabywania.

Według naszego wyłącznego uznania i bez uprzedzenia możemy usunąć wszelkie treści lub inne materiały, które naruszają lub mogą naruszać powyższe postanowienia. Możemy również zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do Witryny.


10. Powiadomienia o naruszeniu praw.


Zgodnie z Ustawą o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) z roku 1998, wyznaczyliśmy następującą instancję do odbioru powiadomień o potencjalnym naruszeniu praw autorskich w Witrynie:

Adres pocztowy: 
Henniges Automotive 
c/o Internal Audit 
2750 High Meadow Circle 
Auburn Hills, Michigan 48236, USA

Telefon: 
248-340-4100 (opcja nr 3)

Adres e-mail: 
[email protected]

Użytkownik, który uważa, że treści dostępne za pośrednictwem Witryny naruszają prawa autorskie, jest proszony o przekazanie następujących informacji na wskazany powyżej adres (17 Kodeks Przepisów Stanów Zjednoczonych, U.S.C. § 512):

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela;
 2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które jest uznawane za naruszone;
 3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub odnosi się do działań naruszających prawo, i który ma zostać usunięty lub wyłączony z dostępu, oraz informacje wystarczająco obszerne, abyśmy mogli zlokalizować odnośny materiał;
 4. Informacje kontaktowe użytkownika zgłaszającego naruszenie (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 5. Oświadczenie, że właściciel praw autorskich lub jego upoważniony przedstawiciel jest w dobrej wierze przekonany o tym, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a w przypadku, gdy powiadomienie dostarcza agent/przedstawiciel, oświadczenie, jest on/ona upoważniony/a do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

11. Prywatność.


Użytkownik może zapoznać się z Polityką prywatności Henniges w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie sposobów gromadzenia, użytkowania, ujawniania i w inny sposób zarządzania przez nas danymi osobowymi.


12. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.


NINIEJSZA WITRYNA, W TYM TAKŻE WSZELKA ZAWARTOŚĆ LUB INFORMACJE W NIEJ ZAMIESZCZONE LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE, JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”), ZE WSZYSTKIMI WADAMI, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, OBEJMUJĄCYCH M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA DO NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, JAKOŚCI INFORMACJI I TYTUŁU/ NIENARUSZALNOŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA SWOJE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ WITRYNY, USŁUG Z NIĄ ZWIĄZANYCH, ORAZ STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH HIPERŁĄCZAMI. ŻADNE USTNE CZY PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE PRZEZ FIRMĘ HENNIGES LUB JEJ AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDĄ STANOWIĆ GWARANCJI ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĘKSZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI.

13. Ograniczenie odpowiedzialności.


FIRMA HENNIGES I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY I INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE W WITRYNIE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, DOMNIEMANE LUB INNE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, STRATY DANYCH LUB PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODNOSZĄCE SIĘ DO WITRYNY, USŁUG I PRODUKTÓW Z NIĄ POWIĄZANYCH, TREŚCI CZY INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH I/LUB JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH HIPERŁĄCZEM, NIEZALEŻNIE OD ICH OPARCIA O GWARANCJĘ, KONTRAKT, DELIKT LUB DOWOLNĄ INNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TEGO RODZAJU STRAT. WYŁĄCZNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI Z TYTUŁU NIEZADOWOLENIA Z UŻYTKOWANIA WITRYNY, USŁUG Z NIĄ ZWIĄZANYCH I/LUB STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH HIPERŁĄCZAMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB ODNOŚNYCH USŁUG. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

14. Dokładność i rzetelność informacji.


Pomimo że firma Henniges stara się zapewnić integralność i dokładność zawartości niniejszej Witryny, nie zapewnia ona żadnych gwarancji w tym zakresie. Nie jest wykluczone, że Witryna może zawierać błędy typograficzne, niedokładności lub inne błędy oraz że nieautoryzowane dodatki, usunięcia i zmiany mogą być wprowadzane w Witrynie przez osoby trzecie. W przypadku wystąpienia niedokładności należy poinformować Henniges o tym fakcie w celu dokonania poprawek. Informacje zawarte w Witrynie mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez powiadomienia.

15. Łącza lub wskaźniki do innych stron.


Firma Henniges nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne strony internetowe, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Witryny. Przechodząc na stronę internetową niebędącą własnością Henniges użytkownik powinien rozumieć, że strona taka jest niezależna od Henniges i że firma Henniges nie ma kontroli nad jej zawartością. Ponadto hiperłącze do strony internetowej innej niż Henniges nie oznacza, że firma ​​Henniges popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treści lub użytkowanie takiej powiązanej strony. Na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia środków ostrożności w zakresie wyboru do użycia czy pobrania zawartości wolnej od wirusów, robaków, koni trojańskich czy innych elementów o szkodliwym charakterze. Decyzja użytkownika odnośnie dostępu do jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych powiązanych z Witryną jest podejmowana na jego/jej własne i wyłączne ryzyko.

16. Przepisy eksportowe, importowe i inne.


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi prawami i przepisami w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny w zakresie otwierania, używania, eksportowania, ponownego eksportowania i/lub importowania jakiejkolwiek jej zawartości. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie będzie eksportować ani importować żadnych treści Witryny do żadnego kraju, do którego eksport lub import jest ograniczony na mocy prawa Stanów Zjednoczonych, że nie jest obywatelem żadnego takiego kraju i że zawartość Witryny nie będzie używana do opracowywania, rozwoju lub produkcji broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej.

17. Wybór prawa właściwego; Miejsce jurysdykcji.


Niniejszy Regulamin korzystania z Witryny zostaje zawarty w stanie Michigan, USA, i podlega przepisom oraz interpretacji praw tego stanu, z wyłączeniem norm wyboru prawa. Wszystkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające, powiązane lub odnoszące się do Witryny lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane w sądach stanu Michigan lub w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Stanu Michigan (United States District Court for the Eastern District of Michigan). W przypadku, gdy którykolwiek z warunków i postanowień Regulaminu zostanie uznany przez inny sąd lub trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalny, postanowienia takie będą ograniczone lub wyeliminowane do minimum niezbędnego do tego, aby niniejszy Regulamin pozostawał w pełni praw i mocy.

18. Całość umowy.


Niniejszy Regulamin, który może podlegać okresowym zmianom przez Henniges, stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą Henniges a użytkownikiem w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. Niektóre postanowienia Regulaminu mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi wskazówkami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w obrębie Witryny.

OPUBLIKOWANE
12/15/2017