PODMÍNKY POUŽITÍ

PRO TENTO WEB A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY. PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE. SVÝM POKRAČOVÁNÍM V POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU DÁVÁTE NAJEVO SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSOU PRO VÁS NÍŽE UVEDENÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY ZÁVAZNÉ. POKUD S TĚMITO PRAVIDLY A PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OKAMŽITĚ Z TOHOTO WEBU ODEJDĚTE.

1. Omezení užívání a vlastnictví.


Veškeré služby poskytované prostřednictvím tohoto webu, všechny stránky a informace na něm a jakýkoli materiál dostupný ke stažení (dohromady "Web") jsou majetkem společnosti Henniges Automotive ("Henniges", "nás" nebo "my") a / nebo jejích dceřiných společností, přidružených společností, prodejců a poskytovatelů licencí. Poskytujeme vám nevýhradní nepřevoditelnou licenci k používání tohoto webu pro Vaši osobní potřebu nebo k používání ve prospěch Vašeho zaměstnavatele. Podmínkou používání tohoto webu je, že se zaručíte, že nebudete tyto stránky používat pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Pravidly a podmínkami. Pokud některé z těchto pravidel nebo některou z těchto podmínek porušíte, vaše oprávnění k používání tohoto webu automaticky zanikne a všechny stažené nebo vytištěné materiály musíte okamžitě zničit.

Obsah těchto stránek, jako například texty, obrázky, zvuk a video, je chráněn autorskými právy a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Henniges distribuován, upravován, reprodukován ani používán, a to ani v úplnosti, ani částečně. Smíte jen stahovat obsah ze stránek do jediného libovolného počítače jen pro svou osobní, nekomerční potřebu (s výjimkou vašeho užívání vnitřní funkcionality poskytované prostřednictvím tohoto webu) nebo pro potřebu vašeho zaměstnavatele v souladu s podmínkami použití, za předpokladu, že při tom budete zachováte všechna upozornění o autorských právech, obchodních známkách a další oznámení o vlastnických právech a dodržíte všechny platné licenční smlouvy pro koncové uživatele.Pro účely těchto Pravidel a podmínek je jakékoli použití těchto materiálů na jakémkoli jiném webu nebo v jakémkoli jiném počítačovém síťovém prostředí k jakémukoli účelu zakázáno.

Všechny ochranné známky, servisní značky, ikony a loga používané na tomto webu jsou ochranné známky, servisní značky nebo loga společnosti Henniges nebo svých příslušných vlastníků.

Pro přístup k tomuto webu nesmíte používat automatizované systémy (např. roboty, pavouky, atd.).Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat osobní identifikační údaje jiných uživatelů tohoto webu a že tyto informace nebudete prodávat ani jinak využívat.

Veškerá práva, která vám nejsou výslovně přiznána v těchto Pravidlech a podmínkách ani v příslušné licenční smlouvě koncového uživatele, si vyhrazuje společnost Henniges a/nebo její dodavatelé a poskytovatelé licencí.

Na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění můžeme tento web kdykoli změnit, odstranit nebo změnit jeho funkčnost, nebo kdykoli zastavit poskytování stránek.


2. Kopie těchto Pravidel a podmínek; Aktualizace.


Kopii těchto Pravidel a podmínek si můžete kdykoli vytisknout pomocí tlačítka tisku nebo funkce tisku ve svém prohlížeči. Doporučujeme vám uschovat si kopii pro budoucí potřebu. Měli byste si však být vědomi, že tato Pravidla a podmínky můžeme kdykoli přehodnotit, a svým pokračujícím užíváním stránek vyjadřujete souhlas s tím, že pro vás budoucí revize budou závazné. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat odkaz "Pravidla a podmínky" ve spodní části naší domovské stránky a prohlédnout si nejnovější verzi Pravidel a podmínek. Pomocí prohlížeče můžete vytisknout kopie všech aktualizovaných Pravidel a podmínek.

3. Omezení.


Nesmíte umožnit žádné třetí straně, (i) dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat ani jinak se pokoušet odvodit obchodní tajemství obsažená v tomto webu, s výjimkou případů výslovně povolených platnými právními předpisy; (ii) využít tento web pro vývoj konkurenčního produktu nebo služby; (iii) využít tento web k jakémukoli účelu, pro který nebyl navržen, nebo v rozporu s jakoukoli námi dodanou online dokumentací; a (iv) odstranit jakákoli sdělení o autorských právech, obchodních známkách, majetkových právech, vyloučení odpovědnosti nebo výstrahách obsažená nebo vložená do kterékoli části webu, ani žádné jiné produkty či materiály zpřístupněné prostřednictvím tohoto webu.

4. Oblasti omezeného přístupu na webu; Portály; Registrace.


Přístup na některé oblasti tohoto webu (např. naše portály) vyžaduje registraci, založení účtu a použití uživatelského jména a hesla. Při přístupu do těchto oblastí může být také požadováno, abyste přijali určité dodatečné podmínky poskytování služeb. V případě rozporu mezi těmito Pravidly a podmínkami a některými z pravidel poskytnutých při Vaší registraci budou rozhodovat registrační podmínky. Registrováním vyjadřujete a zaručujete, (a), že jste ve věku 18 let nebo starší, a (b), že registrační informace, které poskytnete, jsou aktuální, úplné a přesné. Jste zodpovědní za aktualizaci registračních informací, abyste zajistili, že budou i nadále aktuální, úplné a přesné. Henniges může žádost o registraci na stánkách Henniges na základě vlastního uvážení přijmout nebo zamítnout, a registraci i účet může kdykoli zrušit bez jakékoli příčiny a bez předchozího upozornění. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti vašeho uživatelského jména a hesla a všech činností prováděných pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. O jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského jména nebo hesla okamžitě uvědomíte Henniges, a při každém ukončování vašeho užívání tohoto webu se ujistíte, že jste ukončili veškeré činnosti na něm.

5. Vaše licence pro nás.


Udělujete nám neexkluzivní, celosvětovou licenci bez poplatků za užívání dokumentů, informací, grafiky, dat, obsahu a dalších materiálů, které jste nahráli na tento web ("Obsah") za účelem, aby Vám mohly být poskytován tento web a služby a funkce dostupné prostřednictvím něj. Jste výhradně zodpovědní za získání všech práv, oprávnění a svolení k tomu, abyste nám mohli poskytovat Obsah k používání ve smyslu tohoto Oddílu. S výjimkou licence udělené v této sekci nebude nic obsaženého v těchto Pravidlech a podmínkách vykládáno jako udělení nám jakéhokoli práva nebo nároku k vašemu obsahu nebo zájmů na něm. Udělujete nám nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, plně splacenou a bezplatnou licenci k užívání, kopírování, šíření a jinému využívání statistických a jiných souhrnných údajů odvozených od vašeho využívání tohoto webu a obsahu (" Agregované údaje ") pro naše obchodní účely včetně poskytování produktů a služeb našim zákazníkům za předpokladu, že souhrnné údaje budou sloučeny s podobnými údaji od našich ostatních zákazníků a nebudou zahrnovat (přímo ani odvozeně) žádné informace identifikující Vás ani žádnou jinou identifikovatelnou osobu. Agregované údaje nebudou považovány za Vaše důvěrné nebo vlastní.

6. Vaše povinnosti.


Vyjadřujete a zaručujete se, že máte veškeré právo, nárok a zájem potřebné ke zveřejnění vašeho obsahu na tomto webu a k udělení výše uvedených oprávnění. Nebudete poskytovat žádný obsah, který (i) porušuje duševní vlastnictví, soukromí, publicitu nebo jiná práva jakéhokoli jednotlivce nebo entity; (ii) je hanlivý, obscénní, vyhrožující, obtěžující nebo urážlivý; nebo (iii) porušuje jakýkoli zákon, nařízení nebo pravidlo. Henniges může, ale není povinen, sledovat či kontrolovat nějaké oblasti tohoto webu, kde může být zpřístupněn uživatelský obsah, jako například chatovací místnosti, diskusní oblasti, věstníky a další uživatelská fóra, avšak nejen je. Henniges však nebude mít žádnou odpovědnost související s obsahem nebo s vaším přístupem či používáním obsahu jakéhokoli jiného uživatele, bez ohledu na to, zda vzniká podle zákona o autorských právech, pomluvě, ochraně osobních údajů, obscénnosti nebo jinak. Henniges si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění odstranit obsah obsahující jakýkoli materiál považovaný za zneužívající, hanlivý, obscénní, nezákonný nebo jinak nevhodný.

7. Zpětná vazba.


Ohledně webu a našich produktů a služeb nám můžete poskytovat návrhy, komentáře nebo jinou zpětnou vazbu (souhrnně " Zpětná vazba "). Zpětná vazba je dobrovolná. Zpětnou vazbu můžeme použít k jakémukoli účelu, aniž by nám tím vznikl jakýkoli závazek. V rozsahu, v jakém je podle vašich práv k duševnímu vlastnictví potřeba k využívání zpětné vazby licence, nám udělíte neodvolatelnou, nevýhradní, trvalou, plně splacenou, bezplatnou licenci k používání zpětné vazby v souvislosti s naší činností, včetně vylepšování našich produktů a služeb.

8. Vaše odškodnění.


Dle vlastního uvážení společnosti Henniges a na její výzvu "na své náklady odškodníte, a budete bránit Henniges a jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, funkcionáře, zaměstnance, agenty, spolupracovníky, dodavatele nebo společníky a považovat je za bezúhonné ohledně veškerých ztrát, nákladů, škod, závazků a výdajů (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů na znalecké posudky) vzniklých z vašeho používání tohoto webu nebo z příslušných nároků vznesených třetími stranami, jejich činů a jimi vznesených obviněním (a) jakýmkoli způsobem souvisejících s transakcí nebo sporem mezi vámi a jakoukoli třetí stranou, (b) zakládajících se na neoprávněným přístupu k webu z vašeho účtu nebo jím způsobených, (c) zakládajících se na vašem skutečném nebo údajném porušení těchto Pravidel a podmínek, (d) zakládajících se na vašem porušení jakýchkoli platných právních předpisů nebo nařízení v jakékoli jurisdikci, nebo e) vyplývajících z vašeho obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Henniges nemůžete vstoupit do vypořádání smírem či do stanoveného rozsudku ohledně výše uvedeného.

9. Přijatelné použití.


Tento web nesmíte používat k:

 • Nahrávat, posílat, zasílat e-mailem nebo jinak šířit jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, vyhrožující, zastrašující, útočný, obtěžující, lstivý, pomlouvačný, pohrdlivý, hanlivý, vulgární, obscénní, osočující, narušující soukromí jiného, neuctivý, nenávistný, nebo rasově, národnostně či jinak napadnutelný;
 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo falešně uvést nebo jinak zkreslit její vztah s osobou nebo subjektem nebo vytvořit falešnou osobu;
 • Padělávat záhlaví či jinak manipulovat s identifikátory za účelem zamaskování původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím tohoto webu;
 • Nahrávat, posílat, zasílat e-mailem nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který porušuje jakákoli patentová práva, obchodní známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
 • Nahrávat, posílat, zasílat e-mailem nebo jiným způsobem přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo červy nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené ke znemožnění, přerušení, zničení, přesměrování, nebo sledování aktivit jiného uživatele, omezení nebo jinému zabránění funkčnosti jakéhokoli jiného počítačového software nebo hardware nebo telekomunikačních zařízení;
 • Skenovat názvy obrazovek pro jakýkoli účel;
 • Zasahovat do tohoto webu nebo do serverů nebo sítí k tomuto webu připojených, nebo je narušovat, nebo neuposlechnout jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy platné na sítích připojených k tomuto webu; nebo
 • Nahrávat, posílat, zasílat e-mailem, šířit, doručovat nebo jinak přenášet jakýkoli hromadný nebo nevyžádaný nebo neoprávněný komerční e-mail, reklamní materiály, propagační materiály, "nevyžádanou poštu", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidová schémata" či jakoukoli jinou formu žádosti.

Na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění můžeme odebrat jakýkoli obsah nebo jiné materiály, které porušují nebo mohou porušovat výše uvedené. Můžeme také pozastavit nebo ukončit váš přístup na tento web.


10. Oznamování porušování.


Jak je stanoveno v zákoně "Digital Millenium Copyright Act" z roku 1998, pro upozorňování na případné porušování autorských práv ohledně tohoto webu jsme určili následující osobu:

Poštovní adresa:
Henniges Automotive

c/o Internal Audit

2750 High Meadow Circle

Auburn Hills, Michigan 48236

Telefon:
248-340-4100 (možnost č. 3)

E-mail:
[email protected]

Pokud se domníváte, že obsah dostupný na těchto stránkách porušuje autorská práva, sdělte prosím následující informace na výše uvedenou adresu (17 U.S.C. §512):

 1. Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo oprávněného zástupce;
 2. Identifikace díla chráněného autorskými právy, při kterém údajně došlo k porušení práv;
 3. Identifikace materiálu, o němž se tvrdí, že porušuje práva nebo má být předmětem protiprávního jednání a který má být odstraněn nebo má být znemožněn přístup k němu, a informace přiměřeně postačující k tomu, abychom tento materiál mohli najít;
 4. Informace o tom, jak vás můžeme kontaktovat (např. Poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 5. Prohlášení, že vlastník autorských práv nebo jeho oprávněný zástupce je v dobré víře přesvědčen, že používání materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo právním řádem; a
 6. Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou správné a uvedené osobou zodpovídající za ně dle trestního práva, a pokud toto oznámení podává zástupce, pak také prohlášení, že tento zástupce je oprávněn jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušováno.

11. Ochrana osobních údajů.


Chcete-li znát podrobnosti o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, sdělujeme a jinak spravujeme vaše osobní údaje, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů Henniges.


12. Zřeknutí se záruky.


TENTO WEB, VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA NĚM NEBO NA JAKÉKOLI S NÍM SOUVISEJÍCÍ SLUŽBĚ, JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", S VEŠKERÝMI VADAMI, BEZ JAKÝCHKOLI TVRZENÍ NEBO ZÁRUK NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, TICHÉMU UŽÍVÁNÍ, KVALITY INFORMACÍ A NÁROKU NA UŽÍVÁNÍ, TJ. NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU, SLUŽEB S NÍM SOUVISEJÍCÍCH A WEBŮ, NA NĚŽ ODKAZUJE HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY, PŘEJÍMÁTE VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A VEŠKERÁ RIZIKA S TÍM SPOJENÁ. ŽÁDNÉ ÚSTNĚ ČI PÍSEMNĚ PŘEDÁVANÉ INFORMACE NEBO PORADENSTVÍ POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ HENNIGES NEBO JEJÍMI AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NENAVYŠUJÍ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY.

13. Omezení odpovědnosti.


SPOLEČNOST HENNIGES A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PRODEJCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A JINÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TOMTO WEBU NEZODPOVÍDAJÍ, ANI JE NELZE NIJAK STÍHAT, ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, TRESTNÍ ČI JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY (JAKO NAPŘÍKLAD, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŠLÝM ZISKEM, ZTRÁTOU DAT NEBO PŘERUŠENÍM PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI) VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO WEBU NEBO ZE SLUŽEB A PRODUKTŮ S NÍM SPOJENÝCH, Z OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU A/NEBO NA WEBU, NA NĚJŽ TENTO WEB ODKAZUJE, NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍCÍCH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, ZÁVAZKU NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM PODKLADĚ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM VĚDĚLI NEBO NE. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PŘI NESPOKOJENOSTI S TÍMTO WEBEM SE SLUŽBAMI S NÍM SPOJENÝMI A/NEBO S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, NA NĚŽ TENTO WEB ODKAZUJE, JE PŘESTAT TENTO WEB A/NEBO TYTO SLUŽBY POUŽÍVAT. PLATNÉ ZÁKONY NE VŽDY UMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODŠKODNĚNÍ ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS MOŽNÁ NEVZTAHUJE.

14. Správnost a integrita informací.


Ačkoliv se Henniges snaží zajistit integritu a přesnost tohoto webu, neposkytuje ohledně správnosti nebo přesnosti tohoto webu žádné záruky. Je možné, že na tomto webu mohou být obsaženy typografické chyby, nepřesnosti nebo jiné chyby, a že na tomto webu mohly různé třetí strany provést neoprávněná přidání, odstranění a změny. V případě, že se objeví nějaká nepřesnost, informujte prosím Henniges, aby mohla být napravena. Informace obsažené na tomto webu mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

15. Odkazy nebo ukazatele na jiné stránky.


Společnost Henniges nevydává naprosto žádná prohlášení o jakýchkoli jiných webech, ke kterým byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto webu. Při přístupu k webu, který nepatří společnosti Henniges, si prosím uvědomujte, že je na Henniges nezávislý, a že Henniges nemá nad obsahem na takovém webu žádnou moc. Kromě toho hypertextový odkaz na nějaký web mimo Henniges neznamená, že společnost Henniges podporuje nebo přijímá nějakou odpovědnost za obsah nebo použití webu, k němuž odkaz vede. Je na vás, abyste přijali opatření k zajištění toho, aby to, co se rozhodnete používat nebo stahovat, neobsahovalo takové věci jako viry, červy, trojské koně a další věci destruktivní povahy. Pokud se rozhodnete pro přístup k některým webovým stránkám třetích stran, na něž tento web odkazuje, učiníte tak výlučně na vlastní nebezpečí.

16. Vývozní, dovozní a jiné předpisy.


Přebíráte veškerou zodpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů Spojených států amerických a jiných zemí, z kterých můžete realizovat svůj přístup na tento web, ohledně přístupu, používání, vývozu, opakovaného vývozu a/nebo dovozu jakéhokoli webového obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet ani dovážet žádný webový obsah do žádné země, do které je podle práva Spojených států amerických omezen vývoz nebo dovoz, že nejste státním příslušníkem žádné takové země, a že obsah stránek nebude použit k navrhování, vývoji ani výrobě jaderných, chemických či biologických zbraní.

17. Volba práva; Místo.


Tato Pravidla a podmínky se uzavírají ve státě Michigan a budou se řídit a vykládat v souladu se zákony státu Michigan, s výjimkou pravidel volby práva. Jakýkoli spor, pře nebo nárok vzniklé v rámci tohoto webu nebo těchto Pravidel a podmínek, na jejich základě, v souvislosti s nimi, nebo ve vztahu k nim, bude řešen u soudů ve státě Michigan nebo u okresního soudu Spojených států pro východní okres státu Michigan. V případě, že některá z Pravidel a podmínek budou soudem nebo jiným tribunálem příslušné jurisdikce prohlášena za nevymahatelná, budou tato ustanovení omezena nebo vyloučena v nezbytném minimálním rozsahu tak, aby si tato Pravidla a podmínky podržely platnost a účinnost v jinak neomezeném rozsahu.

18. Celá dohoda.


Tato Pravidla a podmínky, které může Henniges čas od času změnit, představují úplnou dohodu mezi společností Henniges a vámi ve věci předmětu této smlouvy. Některá ustanovení těchto Pravidel a podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními oznámeními nebo podmínkami nacházejícími se na konkrétních stránkách na tomto webu.

PUBLIKOVÁNO
12/15/2017